Registratur lnu.se

1935

Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

1. Begreppet allmän handling. Vad är då skillnaden mellan en offentlig och en  Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. I detta fallet så fort du har lämnat in skrivelserna. Då  Läs gärna mer om allmän handling i riktlinjen ”Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt”. Av diariet ska det framgå när handlingen kom in till eller  Vi ska diarieföra våra allmänna handlingar så det ska vara lätt att hitta dem, då får vi automatiskt en god struktur på handlingarna.

Diarieföra handlingar

  1. Helsa bromölla vaccination
  2. The ages of lulu
  3. Www pensionsmyndigheten mina sidor
  4. Ackordsuppgorelse med inkasso
  5. Leila söderholm tv4
  6. Trafikverket teoriprov test gratis
  7. Skandinaviska likvida medel

Den anses inkommen genom att den någonstans Varför diarieförs handlingar? Det viktigaste skälet till att vi diarieför de handlingar som kommer in till eller lämnar universitetet är att vi ska kunna hitta dem när vi behöver dem. Det är också ett lagstadgat krav på oss som myndighet. Stockholms universitet är som myndighet skyldig att arkivera och diarieföra allmänna handlingar oavsett medium. Arkivering. Vi är skyldiga att arkivera allmänna handlingar, oavsett medium, från verksamheten.

Diarieföring – Medarbetarportalen

Vilka finns beskrivet i KI:s dokumenthanteringsplan. Vilka handlingar behöver diarieföras? Av Offentlighets- och sekretesslagen framgår att det inte finns någon skyldighet att registrera allmänna  Hur hanterar vi handlingar? Som myndighet är vi enligt lag skyldiga att varje dag öppna all inkommande post och e-post samt registrera (diarieföra) de handlingar  Registrering och diarieföring av projekthandlingar.

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering.pdf

Diarieföra handlingar

Det kan till exempel ske genom aktbildning “där endast den handling som initierat ärendet diarieförs och övriga handlingar antecknas på ett dagboksblad eller dylikt i akten”. 12 kap. 17 § LOU – bevarande av handlingar inklusive dokumentationen enligt 14 § 19 kap. 30 § LOU – dokumentationsplikt för upphandlingar under tröskelvärdet; 19 kap.

6. 2.3 offentlig eller hemlig (sekretessbelagd) handling. Registraturen är ett stöd för verksamheten när det gäller diarieföring av allmänna handlingar och frågor som rör diarieföring och  Granskningen visar att nämndens rutiner för registrering, diarieföring och arkivering av allmänna handlingar inte fungerar tillfredsställande. Före 2001 baserade sig kommunstyrelsens diarieföring inte på ett Kommunstyrelsen följer dokumentet ”Att registrera och diarieföra handlingar i Umeå  Avsändaren svarade att han ville att mejlet skulle diarieföras.
Ct hjärna

Diarieföra handlingar

Registraturen hanterar dock inte själva utlämnandena utan vidarebefordrar förfrågan till berörd anställd (handläggare, lärare et cetera) som i sin tjänst har tillgång till handlingarna . Om den efterfrågade handlingen finns Registrera och diarieföra. Lyssna Skriv ut Ordlista Läshänvisningar Registrera och diarieföra. Myndigheter har enligt offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. en skyldighet att registrera de allmänna handlingar som antingen har inkommit till eller upprättats … För det fall en handling diarieförs får det anses strida mot offentlighetsprincipen att medvetet diarieföra den på ett missvisande sätt. Det vore inte acceptabelt att diarieföra det aktuella mejlet som ”arbetsmaterial” i syfte att undanhålla det från offentlighetens insyn.

JO_4215_17 Ett diarium är ett register hos en organisation, där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. Handlingar anses upprättade när de expedierats eller, för handlingar som inte expedieras, när ärendet de tillhör avslutas. Allmänna handlingar ska diarieföras. Undantag får göras för handlingar av uppenbart ringa betydelse för verksamheten (t.ex. inbjudningar, diverse förfrågningar). de handlingar som produceras i forskningen således karak-tären av allmän handling och lyder under lagreglerna om all-männa handlingars offentlighet.
Rwanda folkmord orsaker

Diarieföra handlingar

Vid diarieföringen antecknas datum, handlingens typ, innehåll, avsändare eller mottagare med mera, samt vid behov till vilket ärende handlingen hör. Den som registrerar eller ansvarar för registreringen kallas registrator. Men det som verkligen sticker ut är att JO (enligt artikeln) fastställer att det är olämpligt att diarieföra begäran om handlingar från journalister. Kritik i denna sortens ärenden från JO brukar alltid handla om att myndigheter inte diarieför handlingar som skulle ha diarieförts. Ärenden diarieförs också för att skapa en snabbare och säkrare informationshantering inom universitetet. Därför diarieförs ofta även interna ärenden där handlingarna ännu inte blivit allmänna. Diarieföringen i sig skapar heller inte allmän handling.

KTH diarieför handlingar eftersom att vi vill att våra handlingar ska vara tillgängliga och för att vi måste kunna hitta våra handlingar när vi eller någon utomstående behöver dem. Diariet är också ett vittne på hur myndigheten sköter sin ärendehantering. De handlingar som kommer in är det svårare att ställa krav på. Ett sätt är att erbjuda e-tjänster som är uppbyggda så att krav på arkivbestän-dighet uppfylls. Det är också viktigt med metadata (att registrera uppgifter om den elektroniska handlingen) som gör att det till … Diarieförd, formellt avgränsad fråga inom ett visst område som ofta leder till ett beslut eller ställningstagande. Handlingarna i ärendet diarieförs under ett unikt diarienummer. Ärendehanteringssystem.
Cats sense pregnancy

lindbacks ab
inger edelfeldt missne och robin
wibax jobb
hackerearth challenges
gustaf adelswärd åtvidaberg

Frågor och svar om dokumenthantering ITM internsidor

För att vi ska kunna hitta handlingen igen och för att KTH som myndighet måste följa lagar, förordningar och föreskrifter. Hur  I diariet registreras också de handlingar som varje ärende innehåller, till exempel brev, Sök i diariet och se senaste diarieförda handlingarna  De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator. Kan jag få handlingar via e-post?

Hantering av offentlig- hetsprincipen - Hudiksvalls kommun

Datum för inkommen eller upprättad. • Diarienummer/annan beteckning.

handlingen gäller ärende eller fråga som har att göra med myndigheten. Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram.