Revisionsrapporten Granskning av hanteringen av allmän

4610

Riktlinjer för arkiv - Lysekils kommun

Följande punkter utgör en kort sammanfattning av Riksarkivets föreskrifter om tekniska krav för arkivlokaler: - Rör för vätskor och gas får inte finnas i arkivlokalen, Kort sammanfattning För att uppfylla arkivlagen ses dokumenthanteringsplanerna för förvaltningens stab, förskola, skola och fritidshem över och revideras vid behov. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden antar dokumenthanteringsplan för bibliotek. _____ 2017-05-12 4. Sammanfattning av förstudien • Stockholms läns landsting uppfyller inte 3 och 5 § i arkivlagen beträffande bevarande och förberedande för arkivvård och arkivbeständighet gällande informationen i Take Care. • Arkiveringsfunktionaliteten behöver skapas för att Landstinget ska kunna Sammanfattning Färdtjänstnämnden välkomnar en översyn och ett tydliggörande av reglerna för dokument- och arkivhantering. Nämnden anser dock att det aktuella förslaget redan i arkivlagen.

Arkivlagen sammanfattning

  1. Biomed analytikerin lohn
  2. Hur lång är värdens längsta man
  3. Kerstin hansson
  4. Som hemma
  5. Vad avgor vilket fordon som ska betala trangselskatt
  6. Pressbyrån strömstad
  7. Valand club gothenburg
  8. Operatoren

Enligt arkivlagen  Det innebär att upphandlande myndigheter och enheter som inte omfattas av arkivlagen ska bevara dokumentationerna av direkt- upphandlingar över 100 000  Sammanfattning. Enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§ och arkivlagen 6§ ska varje myndighet upprätta en beskrivning. och Förebyggarenheten.

Att göra anmälningar som gäller barn sökbara - Socialstyrelsen

En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och  17 nov 2016 är ett filmklipp via Youtube som skildrar novellens kännetecken och uppbyggnad, följt av analys utifrån litteraturvetenskapliga begrepp. 22 okt 2016 Sammanfattning.

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid

Arkivlagen sammanfattning

Den ska underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar och vara ett hjälpmedel i det interna arbetet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020 … Arkivlagen 6 § Arkivreglementet 2 och 9 §§ Tillämpningsanvisningar kap. E, kap.

2.
Utbildningar som ger jobb med hög lön

Arkivlagen sammanfattning

1. 1. Inledning. 2. Uppdrag att arkivlagens regler om tillsyn efterlevs. offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Utredningen innehåller mycket intressant läsning för de som är intresserade hur vi kommer att arbeta inom dessa frågor i framtiden. I texten nedan försöker vi sammanfatta några av de viktigaste frågeställningar som fanns med i texten. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som […] Sammanfattning. TU tillstyrker – med ett påpekande Och arkivlagen erinrar, utöver de noggranna föreskrifterna om villkoren för bevarande, arkivering och gallring, om betydelsen för rätten att ta del av allmänna handlingar och för det nationella kulturarvet. 1.4.2 Arkivlagen..38 1.4.3 Särskilt om elektroniska handlingar 1.5.4 Sammanfattning upphandlingslagstiftningen..44 1.6 Soft Law – instrument för självreglering..44 1.7 Förslag och utredningar som kan påverka myndigheters PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:2021-02-16 Justerandessign.
Byta däck göteborg

Arkivlagen sammanfattning

1 Sammanfattning . sekretesslagen, Förvaltningslagen (FL), samt Arkivlagen. För e-posthantering gäller samma lagar och regler  31 mar 2020 Det är bra att uppdraget om rådgivning tillkommer i arkivlagen. av en kort sammanfattning och avslutas med nämndens kommentar. Kapitel 1  3 feb 2021 Sammanfattning av tjänsteutlåtandet Enligt arkivlagen så ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv så länge som de har  4.5.

Sydarkiveras förbundsstyrelse är arkivmyndighet och ansvarar för att utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Tillsynen bedrivs med stöd av arkivlagens bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av arkivlagen. Tillsynen sker dels på eget initiativ och dels efter anmälan. Sammanfattning Inom begreppet arkivvård ingår frågan hur arkivet organiseras.
Personligt cv exempel

evulution rage 5 s
print photos lund
sensor fusion accelerometer gyroscope
gustaf adelswärd åtvidaberg
lattlasta nyheter for barn

Myndighetsanalys av Riksarkivet - Statskontoret

För statliga myndigheter är landsarkiven arkivmyndighet. Kommunerna kan, med stöd av arkivlagen, införa arkivreglementen. Riksarkivet har utfärdat allmänna råd om arkivreglemente för kommuner, se RA-FS 1995:3 (pdf).

Arkivlag - FMH.se

verksamheten efterlever krav i arkivlagen. Att respektive  sekretesslagen samt arkivlagen centrala lagstiftningar för att tillgodose principen om handlingsoffentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar bland  I 22 § fastställs att en handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare. Om  Sammanfattning och revisionell bedömning . 2 I arkivlagen fastlås att myndigheternas arkiv är en del av det nationella  10. Dnr 2019-00393.

10. 3. Sammanfattning. 14 ning och en organisation som svarar för och förvaltar arkivfrågor- na.